תוספת זכויות בניה במגרש 32, לבון

תוכנית ג/ 15059

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות בניה במגרש 32, לבון
מספר: ג/ 15059
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
א. תוספת שטח עיקרי .
ב. שינוי בקו בנין צידי.קו בניין צידי יהיה 3.0 מ'.
שינוי בקווי בניין קדמי וצידי עבור מבנה שירות מתחת למבנה חניה קו בניין קדמי וצידי יהיה 0.0 מטר.

עיקרי הוראות התכנית:
א. התאמת שטחי בניה וקווי הבניה למצב הטופוגרפי בשטח.
ב. שינוי קו בנין קדמי עבור מחסן (שטח שירות) במפלס שמתחת למפלס הרחוב מ-5 מטר ל-0 מטר עפ"י נספח הבינוי.
ג. שינוי קו צידי מערבי עבור מחסן (שטח שירות) במפלס שמתחת למפלס הרחוב מ-3 מטר ל-0 מטר, עפ"י נספח הבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11811חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4126. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 236. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/10/2005
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2005
קבלת תכנית21/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200600218/01/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים56116/10/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500609/03/2005