תוספת זכויות בניה בשטח מתקן הנדסי מגרש מס' 7 רמת חובב

תוכנית 19/ 03/ 110/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות בניה בשטח מתקן הנדסי מגרש מס' 7 רמת חובב
מספר: 19/ 03/ 110/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה בשטח מתקן הנדסי תא שטח מגרש מס' 7 בשטח רמת חובב.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה ותכסית בשטח מתקן הנדסי.
ב. צמצום קטע דרך מ 40 מ' ל 15 מ' ושינוי יעוד הדרך למתקן הנדסי.
ג. קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בייעוד מתקן הנדסי.
ד. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת חובברמת חובברמת חובב

תיאור המיקום:
מצפון לנחל סכר במערב רמת חובב
קוארדינטות X 176000
Y 561750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100182חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית19/ 02/ 110/ 29בריכות אידוי (חדשות) ברמת חובבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6402. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/08/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/08/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4203. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/02/2012
קבלת תכנית05/02/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה