תוספת זכויות בניה לכריה באזור תעשיה מישור רותם

תוכנית 10/ 02/ 100/ 84

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה לכריה באזור תעשיה מישור רותם
מספר: 10/ 02/ 100/ 84
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות בנייה למשקל, למתקנים לניפוי חול ולמבני עזר.

עיקרי ההוראות:
קביעת זכויות בנייה למשקל, למתקנים לניפוי חול ולמבני עזר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמרתמר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 215840
קואורדינטה Y 551540

אזור התעשייה מישור רותם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100112חלק2
100113חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100/ 29טרמינל מכולות רכבתי לשינוי חומרי גלם - מישור רותםשינוי
תוכנית10/ 02/ 100/ 35אזור תעשיה מישור רותםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות25/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 745. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/09/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/10/2011
קבלת תכנית13/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה