תוספת זכויות בניה למגורים בנחלות במושבים במ.א. מרחבים

תוכנית 7/ 02/ 521

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה למגורים בנחלות במושבים במ.א. מרחבים
מספר: 7/ 02/ 521
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מספר יחידות דיור, זכויות ומגבלות בניה במשקים חקלאיים במושבי המועצה האזורית מרחבים באופן המאפשר בניית יחידת דיור לבעל המשק, יחידת דיור לבן הממשיך ויחידת הורים.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שטחי בניה מירביים ב"משק חקלאי".
ב. קביעת סה"כ יחידות דיור במשק חקלאי.
ג. קביעת מספר קומות וגובה מירביים למבני המגורים.
ד. קביעת תנאים למתן היתר בניה למגורים במשק חקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
מושבי המועצה האזורית מרחבים- חלק מתחום הרשות.
אשבול, ניר משה, ניר עקיבא, פדויים, פטיש, פעמי תש"ז, קלחים, רנן, שדה צבי, תלמי בילו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
264חלק
265חלק
266חלק
267חלק
268חלק
2282חלק
2283חלק
100214חלק
100239חלק
100240חלק
100242חלק
100245חלק
100246חלק
100282חלק
100283חלק
100344חלק
100345חלק
400471חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 203/ 4מושב ניר עקיבאשינוי
תוכנית7/ 03/ 147/ 2הרחבת מושב אשבולשינוי
תוכנית7/ 03/ 236/ 8הרחבת הישוב תפרחשינוי
תוכנית7/ 03/ 415מושב קלחים - הרחבת המושב על ידי תוספת יח"דשינוי
תוכנית7/ 03/ 147מושב עובדים אשבולשינוי
תוכנית7/ 03/ 232/ 5הרחבת הישוב שדה צבישינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 28שכונה 10 מגרש 6 - חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 139/ 2שינוי יעוד לאזור מגורים ואזור חקלאי - ניר משהשינוי
תוכנית7/ 03/ 146/ 3מושב גילתשינוי
תוכנית7/ 03/ 160/ 3מושב מסלולשינוי
תוכנית7/ 03/ 232/ 3מושב שדה צבישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 977. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/10/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/09/2011
החלטה בדיון בוולק"ח06/06/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית22/02/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/03/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות18/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות19/01/2009תאריך פרסום: 19/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5902. עמוד: 1862. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/12/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/11/2007
קבלת תכנית31/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה