תוספת זכויות בניה למרכז מסחרי

תוכנית אל/ 195/ 3/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה למרכז מסחרי
מספר: אל/ 195/ 3/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה לשימוש לתעסוקה ומשרדים.

עיקרי ההוראות:
תוספת זכויות בניה של 1086 מ"ר לשטח עיקרי על קרקעי, סה"כ (כולל זכויות בתוקף)- 6535 מ"ר שטח עיקרי על קרקעי. תוספת זכויות בניה של 301 מ"ר שטח שירות על קרקעי, סה"כ (כולל זכויות בתוקף)- 1890 מ"ר שטח שירות על קרקעי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדשמעון בן שטח

תיאור המיקום:
אלעד - רובע A

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5761חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195מזור החדשה.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aכפיפות
תוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 10יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז מסחרי.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/04/2011
קבלת תכנית09/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101320/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה