תוספת זכויות בניה קוטג'ים רח' הדס כרמיאל

תוכנית ג/ 19694

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה קוטג'ים רח' הדס כרמיאל
מספר: ג/ 19694
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קירויים לבניה ב - 6 קוטג'ים קיימים

עיקרי ההוראות:
שינוי זכויות בניה
שינוי מרווחי בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18963חלק183, 197
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11824שכונת נוף מגדים, כרמיאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
לא הוגשו התנגדויות20/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5682. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/09/2011
קבלת תכנית28/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200323/01/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה