תוספת זכויות בניה - משעול השופטים 1 - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות בניה - משעול השופטים 1 - שדרות
מספר: 21/ 03/ 122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בעקבות גידול האוכלוסיה והתפתחות העיר התכנית מציעה הגדלת זכויות בניה באזור מגורים ג':
תוספת שטח עיקרי 34.50 מ''ר לדירות מס' 1, 7, 13
תוספת שטח עיקרי 40.65 מ''ר לדירות מס' 2, 8, 14
תוספת שטחי הבניה הינם בשיעור של כ- 15% כמפורט בטבלת "אזורים שימושים זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרותהשופטים

תיאור המיקום:
שכונת בן גוריון משעול השופטים 1
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2389חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ במ/ 161שכונת בן גוריוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/11/2009
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2007תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2220. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/02/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
קבלת תכנית19/05/2005