תוספת זכויות בניה - רח' שני 25/4, מודיעין

תוכנית מד/ 3/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה - רח' שני 25/4, מודיעין
מספר: מד/ 3/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה להרחבת יחידת דיור קיימת (קוטג' מדורג).

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה בשטח עיקרי 56.5 מ"ר עבור קוטג' מדורג ברח' שני 25/4, מודיעין.
ב. הנחיות לעיצוב אדריכלי עבור תוספת הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותשני

תיאור המיקום:
במגרש 105/3 יח' דיור מס' 4-F3 , בקומפלקס של קוטג'ים מדורגים לכוון ואדי ענבה, בכל קומפלקס 14 יח"ד, הקומפלס גובל ברח' שני מצפון, ובואדי ענבה מדרום.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5874חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמד/ במ/ 3מודיעיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5669. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/10/2011
קבלת תכנית19/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201102326/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה