תוספת זכיות למרכז מסחרי

תוכנית תא/ 3298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכיות למרכז מסחרי
מספר: תא/ 3298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפור ניצול המבנה במגרש בייעוד אזור מסחרי, וזאת ע"י:
א. המרה של עד 500 מ"ר שטחי שרות במרתף לשטחים עיקריים.
ב. תוספת של עד 125 מ"ר שטחים עיקריים בקומת הגלריה.
ג. קביעת הוראות לגבי התכליות המותרות בשטחים אלה.
ד. שינוי בהתאם לכך של תכנית מתאר מס' תא/ 1116/ א/ 2, אשר הודעה על מתן תוקף לה נתפרסמה בי.פ. 4089 מיום 4.3.93.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודולצ'ין אריה

תיאור המיקום:
שכונת רמת אביב החדשה
ישוב: תל אביב - יפו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6630חלק108107, 119-120, 693
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1116/ א/ 2שינוי לתכנית מתאר מס' 1116א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/2003תאריך פרסום: 11/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5255. עמוד: 1303. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים04/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית27/10/2003
לא הוגשו התנגדויות01/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2181. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/03/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה30/12/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/10/2002
קבלת תכנית25/06/2002