תוספת יח"ד , תל עדשים

תוכנית יז/ מק/ 54/ 07

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת יח"ד , תל עדשים
מספר: יז/ מק/ 54/ 07
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בהוראות בנייה וקווי בניין למתן לגיטימציה לבניה קיימת .

עיקרי הוראות התכנית :
איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע .
שינוי בקו בניין צידי למבנה 2 מ- 3 מ' ל- 1.38 מ' .
שינוי בקו בניין צידי למבנה 3 מ- 3 מ' ל- 1.74 מ' .
שינוי בקו בניין קדמי לחניה מ- 5 מ' ל- 2.97 מ' .
שינוי בקו בניין אחורי למבנה 2 מ- 4 מ' ל- 0.50 מ' , בכל מסומן בתשריט .
שינוי של הורואת לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים .
הקלה במס' מבניםבמגרש מ- 2 מסנים ל- 3 .
הגדלת מס' יח"ד המותרות מ- 3 ל- 4 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלתל עדשים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16833חלק13
16842חלק1728
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 54תל-עדשיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701002/09/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007