תוספת יח"ד אירוח באזור מגורים א', גן נר

תוכנית ג/ 17859

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת יח"ד אירוח באזור מגורים א', גן נר
מספר: ג/ 17859
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת יח' אירוח באזור מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
הסדרה והתרת שמושים נוספים למטרות תיירות פנים (צימרים) בתחום אזור המגורים
שינוי קווי בנין צידי ואחרוי ליח' אירוח בלבד
קביעת הוראות בינוי ופיתוח תוך שמירה על האופי הכפרי בישוב
קביעת זכויות בניה במגורים תוך ניצול מושכל של תשתיות קיימות בישוב ושמירה על הקיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגן נר (גבורים)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20969כל הגוש
20970כל הגוש
20971כל הגוש
20972כל הגוש
20973חלק4-85, 87-93
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 204נוריתשינוי
תוכניתג/ במ/ 31גן-נרשינוי
תוכניתג/ 10622שינוי יעוד מאזור מבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, גן נרשינוי
תוכניתג/ 15954בריכת מגן שאול 2, מערבית לגן-נרשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 417. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/09/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1519. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/09/2008
קבלת תכנית16/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה