תוספת יח"ד למושב עומר הקיים

תוכנית ד/ 437/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת יח"ד למושב עומר הקיים
מספר: ד/ 437/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תיקון ואיחוד התכניות הקיימות בשטח התשריט. 2. בטול תכנית ד/437א' - תיקון מס' 1 לתב"ע ד/437. 3. בטול תכנית ד/437 - ת.ב.ע.מ עומר. 4. בטול תכנית ד/437ב' - תיקון מס' 2

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק30, 45
38561חלק2-14, 17-36, 39-64, 67-93, 128-140, 142-154, 156-160, 162-163
38562חלק2-22
38563חלק6-36, 38-41, 43-87, 89-122
38564חלק2-5, 7-53, 56-126, 128-129
38565חלק2-3, 6-60, 63, 65-82
38566חלק2-3, 8-14, 62
38567חלק6-9, 26-28, 50, 54
38569חלק2-20, 33-74, 84-95
38570חלק2-56, 58-62, 65-67, 73, 105-111, 116-120, 125, 127-128, 130
38571חלק2-167
38572חלק4-6, 8, 10-52, 54-72, 74-103
38573חלק2-3, 8, 10, 15-20, 22, 24-25, 27-53
38574חלק47-55, 58-68, 78, 81
38575חלק2-4, 10-12, 17-19, 23, 25-26
100424חלק2-11, 30-48, 68, 99-106, 156, 172-173, 176, 178-179, 182
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/05/1966תאריך פרסום: 16/05/1966. שנה עברית: התשכו .
פרסום להפקדה ברשומות10/02/1966תאריך פרסום: 10/02/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1259. שנה עברית: התשכו .
קבלת תכנית09/02/1966