תוספת יחידות דיור וקומה ברח' רד"ק 14 שכ' רחביה

תוכנית 13695

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת יחידות דיור וקומה ברח' רד"ק 14 שכ' רחביה
מספר: 13695
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 4 יחידות דיור וקומה אחת ל- 4 קומות מאושרות , סגירת גלריות בקומה א' וכן הרחבת החניון תוך קירוי וגינון חלקי מעל המיסעה המוליכה לחניה .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :
שינוי מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ב' .
2. קביעת סך שטחי הבניה ל- 1892.14 מ"ר . מתוכם : שטח עיקרי יהא 1291.55 מ"ר ושטח שירות יהא 166.29 מ"ר מעל הקרקע ו- 434.30 מ"ר מתחת לקרקע .
3. קביעת מס' יח"ד הדיור בבנין ל- 8 יח"ד (תוספת של 4 יח"ד מאושרות ).
4. קביעת בינוי לתוספת קומה חמישית .
5. קביעת הוראות בגין מבנה לשימור .
6. תוספת קומה מ- 4 ל- 5 קומות מעל קומת מרתף , חניה , ומחסנים .
7. קביעת בינוי לתוספת בניה בקומות א ו - ג לשם הרחבת יח"ד קיימות .
8. קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת .
9. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
10. קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית במכפילי חניה .
11. קירוי חלקי של חצר הכניסה באזור רמפת החניה ויצירת פתחים לשמירה על העצים הקיימים בהתאם לנספח הבינוי .
12. תוספת שטחי בניה ליח"'ד קיימות .
13. קביעת הוראות לשלבי ביצוע .
14. קביעת הוראות בינוי .
15. קביעת הוראות בגין עצים לשימור .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםרד"ק

תיאור המיקום:
שכונת רחביה,
קואורדינטה X 220/425
קואורדינטה Y 631/075
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30026חלק104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית21/10/2012
לא הוגשו התנגדויות21/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/08/2012תאריך פרסום: 16/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6460. עמוד: 5834. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/09/2010
קבלת תכנית13/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201202021/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201101904/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית