תוספת יחידת נופש והקטנת קווי בניין, יבניאל

תוכנית ג/ 18803

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת יחידת נופש והקטנת קווי בניין, יבניאל
מספר: ג/ 18803
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן לגיטימציה לבנייה הקיימת ע"י:
1. תוספת יחידות נופש.
2. הקטנת קו בנין צדדי.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת השטח המיועד ליח' נופש ל104 מ"ר.
2. הגדלת מס' יחד' נופש .
3. הקטנת קו בניין צדדי בהתאם לתשריט מצב מוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17376חלק38191-192
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
תוכניתתרשצ/ 1/ 46/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, יבניאלכפיפות
תוכניתג/ 14573צימרים-יבניאלשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 959. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2011
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4162. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/05/2011
פרסום להפקדה בעיתונים27/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2010
קבלת תכנית09/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201100801/08/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים123611/05/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201001427/10/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה