תוספת יח''ד וזכויות בניה במגרשים למגורים רובע ט''ז אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת יח''ד וזכויות בניה במגרשים למגורים רובע ט''ז אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון מחדש של מגרשים למגורים ברובע ט"ז, על ידי הוספת 42 יח"ד, זכויות בנייה וקביעת בינוי בהתאם.
2.1.2 שינוים נקודתיים בקווי בנין

עיקרי ההוראות:
1. תא שטח 104
א. תוספת סה"כ 2750 מ"ר שטח עיקרי, 1128 מ"ר שטח עיקרי למרפסות ו - 1769 מ"ר שטחי שרות.
ב. שינוי במניין הקומות במקום: מרתף+ קומת עמודים/כניסה + 11 קומות+ קומת גג חלקית (חדר
על הגג) ל 2- קומות מתחת לכניסה הקובעת + 14 קומות מעל לכניסה הקובעת + ק. גג טכנית חלקית.
ג. תוספת 13 יח"ד במגרש מ- 81 יח"ד ל 94- יח"ד.
2. תא שטח 105
א. תוספת סה"כ 2160 מ"ר שטח עיקרי, 960 מ"ר שטח עיקרי למרפסות ו - 728 מ"ר שטחי שרות.
ב. שינוי במניין הקומות במקום: מרתף+ קומת עמודים/כניסה + 16 + קומת גג חלקית (חדר על הגג)
ל - 2 קומות מתחת לכניסה הקובעת + 19 קומות מעל לכניסה הקובעת + ק. גג טכנית חלקית.
ג. תוספת 8 יח"ד במגרש מ- 72 יח"ד ל 80- יח"ד.
ד. * שינוי קו בנין קדמי דרומי מ 10- מ' ל 6- מ' וקו בנין נקודתי מזרחי לשצ"פ מ 6- מ' ל 5- מ' ול 3- מ' למבנים מדורגים.
* שינוי קו בנין נקודתי דרומי מ 6- מ' ל 4- מ' וכן ל 2- מ' נקודתי למרפסות בלבד למבנים מדורגים.
* שינוי קו בנין נקודתי מזרחי לשצ"פ מ 6- מ' ל 3- מ' וכן ל 2- מ' נקודתי למרפסות בלבד למבנים מדורגים.
* שינוי קו בנין קדמי מערבי מ 20- מ' ל 18- מ' נקודתי למרפסות בלבד.
3. תא שטח 106
א. תוספת סה"כ 2750 מ"ר שטח עיקרי, 1128 מ"ר שטח עיקרי למרפסות ו- 1769 מ"ר שטחי שרות.
ב. שינוי במניין הקומות במקום: מרתף+ קומת עמודים/כניסה + 11 קומות+ קומת גג חלקית (חדר על הגג)
ל- 2 קומות מתחת לכניסה הקובעת + 14 קומות מעל לכניסה הקובעת + ק. גג טכנית חלקית.
ג. תוספת 13 יח"ד במגרש מ- 81 יח"ד ל 94- יח"ד.
ד. שינוי קו בניין נקודתי מ 6- מ' ל 3- מ'.
4. תא שטח 107
א. תוספת סה"כ 2160 מ"ר שטח עיקרי, 960 מ"ר שטח עיקרי למרפסות ו - 728 מ"ר שטחי שרות.
ב. שינוי במניין הקומות במקום: מרתף+ קומת עמודים/כניסה + 16 + קומת גג חלקית (חדר על הגג)ל - 2 קומות מתחת לכניסה הקובעת + 19 קומות מעל לכניסה הקובעת + ק. גג טכנית חלקית.
ג. תוספת 8 יח"ד במגרש מ - 72 יח"ד ל 80- יח"ד.
ד. * שינוי קו בנין נקודתי מזרחי לשצ"פ מ 6- מ' ל 5- מ' למבנים מדורגים.
* שינוי קו בנין נקודתי צפוני מ 6- מ' ל 4- מ' למרפסות בלבד למבנים מדורגים.
* שינוי קו בנין נקודתי מזרחי לשצ"פ מ 6- מ' ל 3- מ' למרפסות בלבד למבנים מדורגים.
* שינוי קו בנין קדמי מערבי נקודתי למרפסות בלבד מ 20- מ' ל 18- מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודאפרסק, אשכולית, תפוז

תיאור המיקום:
קואורדינטה X מ - 630700 ל - 631030
קואורדינטה Y מ - 165500 ל - 165705
רחוב אפרסק, תפוז ואשכולית
אשדוד, רובע ט"ז

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2815חלק5-7, 3528, 39-40
2816חלק7, 1110, 13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4197. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים30/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/03/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית16/01/2012
לא הוגשו התנגדויות18/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 972. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2011
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/10/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/10/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/09/2011
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/10/2010
קבלת תכנית22/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200116/01/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים131030/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100428/03/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה