תוספת לשטחים עיקריים

תוכנית רע/ 2001/ כה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת לשטחים עיקריים
מספר: רע/ 2001/ כה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחי בניה עיקריים לשתי דירות דו מפלסיות (דופלקס ) בבניין קיים ללא שינוי מס' יח"ד.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות בניה:
שטחים עיקריים
תוספת שטחי בניה עיקריים לשתי דירות דופלקס במסומן בנספח הבינוי ע"י הפיכת מרפסות בקומה שלישית לשטח מבונה עיקרי, סה"כ תוספת שטח עיקרי של 50.00 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרעננהרעננהרעננהבגין מנחם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7649חלק210
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרע/ 1/ 292/ אעיצוב גגותכפיפות
תוכניתרע/ במ/ 2001שינוי לתכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4231. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים02/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/06/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5468. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים07/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/11/2008
קבלת תכנית20/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106230/08/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200802015/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה