תוספת לתקנון תכנית מתאר שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת לתקנון תכנית מתאר שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת לתקנון תכנית המתאר המקומית - חישוב אחוזי הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1884חלק
1887חלק
1894חלק
1895חלק
1896חלק
1897חלק
1899חלק
1900חלק
2481חלק
2482חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. עמוד: 746. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/1981
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2725. עמוד: 2155. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/1981תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1981. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1981. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1981.
החלטה בדיון בהפקדה23/02/1981
קבלת תכנית18/12/1980