תוספת מבנים לאירוח כפרי (כשימושי פל"ח) במגרש למגורים וקביעת זכויות בניה עבורן.

תוכנית בר/ 20/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת מבנים לאירוח כפרי (כשימושי פל"ח) במגרש למגורים וקביעת זכויות בניה עבורן.
מספר: בר/ 20/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת מבנים לאירוח כפרי (כשימושי פל"ח) , במגרש למגורים וקביעת זכויות בניה עבורן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4993חלק68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 152(בר) בניהשינוי
תוכניתבר/ 20ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש בהתאם למצב הקיים,. קביעת יעדים ואזוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/03/2008
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/04/2004
קבלת תכנית15/04/2004