תוספת מגרשי מגורים באזור הספורט תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת מגרשי מגורים באזור הספורט תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח מגרשי מגורים, מבני ציבור, מתקן הנדסי ושצ''פ ע''י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינוי יעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי מערך יעודי הקרקע המאושרים והתאמתם ליעודי הקרקע המופיעים בתשריט.
2. הקמת אזור מגורים א' הכולל 74 יח''ד, מבני ציבור, מתקן הנדסי ושצ''פ.
3. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
4. קביעת שטחי בניה המירביים:
א.באזור מגורים א' ל 500 מ"ר מתוכם 400 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ב. באזור מגורים א' עם חזית מסחרית ל 630 מ"ר מתוכם 440 מ"ר המהווים
שטחים עיקריים ו- 70 מ"ר לחזית המסחרית.
ג. קביעת שטחי הבניה המירביים למתקנים ההנדסיים ל 40 מ"ר.
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים למבני ציבור ל 800 מ"ר.
5. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
6. קביעת הוראות והנחיות סביבתיות ולתשתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
צפון אזור הספורט ממערב לשכונה 3
קואורדינטה X 185700
קואורדינטה Y 573200

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39729חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 388אזור ספורט - תל שבעשינוי
תוכנית7/ 02/ 172/ 14קרית חינוך מיוחד - שיקום לילדי הבדואים - תל שבעשינוי
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2230. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים29/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/01/2008
החלטה בדיון באישור תכנית17/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4380. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/03/2007
קבלת תכנית12/02/2007