תוספת מגרשים לבניה להרחבת קיבוץ קרית ענבים.

תוכנית מי/ 915

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת מגרשים לבניה להרחבת קיבוץ קרית ענבים.
מספר: מי/ 915
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שטח לאזור מגורים א'.
ב. שינוי תכנית המתאר המקומית מי/200 ומי/400 כמפורט להלן:
1. שינוי יעוד שטחים מאזור חקלאי א' לאזור מגורים א' ע"י הוספת 138 מגרשי בניה למגורים, סה"כ 138 יח"ד, וקביעת הוראות הבניה בהם.
2. שינוי גבולות שטח היער עפ"י תמ"א 22 סעיף 9 א'.
3. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי א' לשטח ציבורי פתוח.
4. התויית דרכים חדשות, שינוי וביטול דרכים קיימות ומאושרות.
5. חלוקה חדשה.
6. הוראות שימוש במבני ציבוור וכן בשטחים ציבוריים פתוחים .
7. שימוש בחומרי בנין שאינם כלולים בהגדרת חומרי הבניה במי/ 200 .
ג. קביעת הוראות בינוי ופיתוח, הוראות עיצוב ארכיטקטוני ותנאים למתן היתרי בניה.
ד. קביעת מספר בנינים , שטחי בניה מירביים , מספר קומות מירבי, מספר יחידות דיור מירבי בכל מגרש וקווי בנין מירביים.
ה. קביעת הוראות לגבי פיתוח של מגרשי מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים.
ו. איחוד וחלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהקרית ענבים

תיאור המיקום:
קיבוץ קרית ענבים בתחום המועצה האזורית מטה יהודה
בין קואורדינטות רוחב 134/600 - 135/400
ובין קואורדינטות אורך 161/000 - 161/600
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29528חלק13
29551חלק2-31, 4-9, 25, 28-29
29552חלק8, 13, 54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 400שינויים בגבולות - קיבוץ קרית ענבים.שינוי
תוכניתמי/ 656/ אשינוי יעוד ושינויים בנספח - קיבוץ קרית ענביםשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2002תאריך פרסום: 29/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5107. עמוד: 3909. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים28/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/06/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/05/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/04/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות19/03/2001
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/12/2000
פרסום להפקדה ברשומות21/12/2000תאריך פרסום: 21/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4945. עמוד: 967. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2000תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2000. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/12/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה24/08/1999
קבלת תכנית10/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20322/05/2002