תוספת מגרשים - מושב פעמי תש''ז

תוכנית 7/ 03/ 138/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת מגרשים - מושב פעמי תש''ז
מספר: 7/ 03/ 138/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח לבנייני ציבור (לצרף הקמת מקלט ציבורי).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפעמי תש"ז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
239001חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/12/1983תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1983.
פרסום לאישור ברשומות10/11/1983תאריך פרסום: 10/11/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2981. עמוד: 491. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית12/09/1983
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1983תאריך פרסום: 07/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2941. עמוד: 2382. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/1983תאריך פרסום בעיתון: 07/07/1983.
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1983
קבלת תכנית01/05/1980