תוספת סככת רפת מוצעת+ מתבן+ הריסת סככת מתבן

בקשה ועדה מקומית 21/ 17092

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככת רפת מוצעת+ מתבן+ הריסת סככת מתבן
מספר: 21/ 17092
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בככת רפת מוצעת + מתבן מוצע לרפת קימת בהיתר + הריסת סככת מתבן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוערמת צבירמת צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17092חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה05/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201200705/07/2012