תוספת קומה להרחבות דיור ופיר מעלית בבנין קיים רח' שמואל הנביא 55 , בית ישראל

תוכנית 10371

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת קומה להרחבות דיור ופיר מעלית בבנין קיים רח' שמואל הנביא 55 , בית ישראל
מספר: 10371
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה להרחבות דיור בבנין קיים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך יעודי הקרקע מאזור מגורם 2 למגורים ומסחר .
2. קביעת בינוי לתוספות בניה בקומה רביעית מפלס 12.00+- , לשם הרחבת יחידת הדיור, בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח.
3. תוספת מעלית .
4. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח .
5. קביעת הוראות בגין פרגולה ומבנה להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשמואל הנביא

תיאור המיקום:
שכונת בית ישראל, בסמוך לשכונת הבוכרים .
קואורדינטה Y מערב מזרח - 633/265
קואורדינטה X דרום צפון - 221/250
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30091חלק56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 4383בית ישראל - תוספת יחידות דיור.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1734. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/12/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית26/10/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3629. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/10/2007
קבלת תכנית30/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200801526/10/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה