תוספת קומה למבנה מסחרי רחוב הרצל פינת ז'בוטינסקי - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 134

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת קומה למבנה מסחרי רחוב הרצל פינת ז'בוטינסקי - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 134
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת היקפי זכויות בנייה עיקרי מירביים ל- 1,117 מ"ר.
ב. קביעת היקפי בנייה מירביים לשטחי שירות ל- 365 מ"ר.
ג. קביעת שימושים מותרים במגרש 101 ומגרש 201 ו- 202.
ד. קביעת מספר קומות מותר.
ה. קביעת תכסית מירבית.
ו. מתן הוראות לתנאים למתן היתרי בנייה.
ז. ביטול חזית מסחרית.
ח. שינוי קו בנין הפונה לדרך מס' 5 ובקווי בניין צדדיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
רח' הרצל פינת זבוטינסקי ורח' הרצל פינת רח' הנשיא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק60, 6910, 68
39557חלק75128, 137-138
39605חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ מק/ 2010שינוי בקוי בניין קדמיים - אופקיםכפיפות
תוכנית23/ 03/ 102/ 5יעוד לבתי מגורים וש.צ.פ - אופקיםכפיפות
תוכנית23/ 03/ 102/ 82שכונת רמב''ם - אופקיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4022. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים19/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2225. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה17/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2006
קבלת תכנית29/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800428/04/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87631/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600817/07/2006