תוספת קומה לשם יצירת יח"ד חדשה והרחבות דיור, תל ארזה, אלקנה 4/ א

תוכנית 11477

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת קומה לשם יצירת יח"ד חדשה והרחבות דיור, תל ארזה, אלקנה 4/ א
מספר: 11477
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.מהות התכנית: תוספת בניה בקומות מחסנים , כניסה א' ו- ב' בחזית האחורית לשם הרחבות יח"ד קיימות, ותוספת מחסנים , תוספת קומה לשם יצירת יח"ד חדשה ותוספת מעלית חיצונית.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים 3 לאזור מגורים מיוחד.
3. קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:
א. תוספת בניה בקומות מחסנים כניסה, א' ו- ב' בחזית האחורית ,לשם הרחבות יח"ד קיימות ותוספת מחסנים.
ב. תוספת קומה עליונה לשם תוספת יח"ד חדשה.
ג. תוספת מעלית חיצונית בחזית צפונית מזרחית של הבנין .
4. צירוף שטחי מרפסות מקורות לשטחי דירות קיימות בבנין.
5. קביעת תספת שטחי בניה בהיקף של 354 מ"ר מהם 294 מ"ר שטחים עיקריים ו- 60 מ"ר שטחי שירות.
6. קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה.
7. הגדלת מספר הקומות מ- 3 קומות מעל קומת מחסנים חלקית ל- 4 קומות מעל קומת מחסנים חלקית .
8. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
9. קביעת הוראות בגין מרפסות וסגירת מרפסות להריסה.
10 . קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.
11. קביעת הוראות בגין הכנת ת.צ.ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאלקנה

תיאור המיקום:
שכונת תל ארזה,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך בין 220/375 - לבין 220/425
רוחב בין 633/500 לבין 633/575
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30079חלק85
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית1138פיתוח רובע מגורים עירוני בירושלים - תל-ארזה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות28/02/2008תאריך פרסום: 28/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5781. עמוד: 2097. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/12/2007
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2007תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2198. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/11/2005
קבלת תכנית22/09/2005