תוספת קומה על קרקעית ללא שינוי בגובה המותר

תוכנית 14/ מק/ 1008

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת קומה על קרקעית ללא שינוי בגובה המותר
מספר: 14/ מק/ 1008
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.תוספת קומה {ללא שינוי בגובה המותר בתכנית הראשית}ובהתאמת שינויים בחלוקת זכיות הבניה בין הקומות {ללא תוספת זכיות בניה}.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
פארק תעשיה שלב א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10168חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ בת/ 61פארק תעשיה - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/05/1998תאריך פרסום: 07/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4642. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1997תאריך פרסום: 16/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4587. שנה עברית: התשנח .