תוספת קומה - מסארוה-כפר סולם:

תוכנית ג/ 14263

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת קומה - מסארוה-כפר סולם:
מספר: ג/ 14263
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הכנת תכנית מפורטת נקודתית בסמכות ועדה מחוזית בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.
שינוי גובה בנין מותר.
שינוי מס' קומות מותר.

עיקרי התכנית:
עפ"י תוכנית ג/ 11752 .

עיקרי ההוראות:
3.1 רשימת התכליות ושימושים:

כללי: לא יינתן הייתר להקמת בנין ולא ישמש שום קרקע או בנין הנמצאים בתחום התכנית.
לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, ברשימת השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם

תיאור המיקום:
כפר סולם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16805חלק1
17115חלק40, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4004. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית08/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות24/02/2005תאריך פרסום: 24/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5369. עמוד: 1711. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2005. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה25/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/11/2003
קבלת תכנית14/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501408/06/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים47530/01/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402325/08/2004