תוספת קומות ותוספת יח"ד ברח' ברוכים 8 , גבעת משה , תל ארזה

תוכנית 13639

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת קומות ותוספת יח"ד ברח' ברוכים 8 , גבעת משה , תל ארזה
מספר: 13639
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 2 קומות לשם תוספת יח"ד חדשות ותוספת הרחבות לאגף הדרומי של הבנין .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :
מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ג' .
2. קביעת הוראות בינוי להרחבת חנות קיימת בחזית המסחרית ולהרחבת יח"ד באגף הדרומי ולתוספת קומות ויח"ד חדשות על גג הבנין , וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .
3. קביעת קוו בנין לבניה , כאמור .
4. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל- 2076.89 מ"ר (מתוכם 1621.88 ) מ"ר שטחים עיקריים למגורים , 204.01 מ"ר שטחים עיקריים למסחר ו- 251 מ"ר שטחי שירות ) .
5. הגדלת מספר יחידות הדיור מ- 6 יחידות דיור ל- 13 יחידות דיור .
6. הגדלת מספר קומות מ- 3 מעל קומת מחסנים וחניה ל- 5 קומות מעל קומת מחסנים וחניה .
7. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה , כאמור .
8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועץ להעתקה
9. קביעת הוראות בגין תוספת מעלית .
10. קביע הוראות בגין זיקת הנאה לציבור לחניה עבור מסחר .
11. קביעת הוראות בגין הריסת תוספות בניה לא מאושרות .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםברוכים שמואל

תיאור המיקום:
שכונת גבעת משה , תל ארזה .
קואורדינטה X 220/575
קואורדינטה Y 633/575
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30101חלק114
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות03/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/05/2012תאריך פרסום: 16/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6416. עמוד: 3967. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2010
קבלת תכנית03/08/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית