תוספת שטח ויחידות דיור למתחם המגורים

תוכנית בי/ 142/ 3/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטח ויחידות דיור למתחם המגורים
מספר: בי/ 142/ 3/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ושיפור הבינוי ופריסת המבנים במתחם התכנית, כל זאת על ידי:
א. שינוי הבינוי באופן שמס' הבניינים יוקטן מ-4 בניינים ל-3 בניינים בשטח התכנית.
ב. תוספת 22 יח"ד בתחום התכנית לפי הפרוט הנ"ל:
תוספת 8 יח"ד בחלקה 168 (מגרש מ3א) - סה"כ 188 קיים + 8 מוצע = 196 יח"ד.
תוספת 14 יח"ד בחלקה 166 (מגרש מ5) - סה"כ 84 קיים + 14 מוצע = 98 יח"ד.
ג. תוספת 4040 מ"ר שטח בניה עיקרי בחלקה 168 (מגרש מ3א) - סה"כ 18960 + 4040 = 23000 מ"ר.
תוספת 3100 מ"ר שטח בניה עיקרי בחלקה 166 (מגרש מ5) - סה"כ 8400 + 3100 = 11500 מ"ר.
ד. תוספת קומות בתחום התכנית עד מס' מקסימלי של 25 קומות כולל קומת כניסה ובתוספת חדרים על הגג.
ה. שינוי הוראות בדבר תקן החניה - במקום 2 חניות לכל יח"ד יהיה לא פחות מ- 1.5 חניות לכל יח"ד.
ו. תוספת 500 מ"ר שטחים עיקריים עבור הגדלת מרפסות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת ים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7120חלק166, 168
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבי/ 142איחוד וחלוקה מחדש וחלוקת מגרשים לבניית 754 יח"ד.שינוי
תוכניתבי/ 142/ 1המעברהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/2007תאריך פרסום: 15/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5617. עמוד: 1207. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
החלטה בדיון בולחוף26/07/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית30/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2006תאריך פרסום: 10/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5518. עמוד: 2528. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/12/2005
קבלת תכנית02/11/2005