תוספת שטח לקירוי מרפסות

תוכנית רג/ 1081/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שטח לקירוי מרפסות
מספר: רג/ 1081/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מתן אפשרות לקרוי מרפסת פתוחה שתשמש בחלקה כמרפסת שירות בשטח של עד 4 מ"ר, ובנוסף מתן פתרון למסתור כביסה במרווחים בין הבניינים, ללא שינוי בקווי בנין קדמיים ואחוריים בקומה א'.
2. מתן אפשרות לתוספת שטח של עד 4 מ"ר עבור מרפסת שרות ומחסן בצמוד למרפסת פתוחה קיימת בקומה א' במגרשים מס' 1 (חלקה 1556) דירה מזרחית מס' 3 (חלקה 1558), מס' 6-9 (חלקות 1561-1564).
3. מתן אפשרות לקרוי מרפסת פתוחה בשטח של עד 4 מ"ר, בדירות בקומה ד' חלקית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גןאפרים, השר משה

תיאור המיקום:
רח' אפרים 3-10
רח' השר משה 65, 67

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6145חלק1556-15671569
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרג/ 1081רחובות אפרים ומנשהשינוי
תוכניתרג/ מק/ 1081/ בשינוי הבינוי במתחם רח' אפרים ורח' מנשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2431. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים29/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 218. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
קבלת תכנית11/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים81631/10/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72530/10/2006