תוספת שטח עיקרי בקומה א' במבנה קיים.

תוכנית רע/ 1/ 561

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטח עיקרי בקומה א' במבנה קיים.
מספר: רע/ 1/ 561
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח עיקרי בבניין קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח עיקרי 16.0 מ"ר בקומה א' בבניין קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרעננהרעננהרעננהדורי יעקב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 187/075
קואורדינטה Y 676/275

בנין מגורים משותף ברח' יעקב דורי ברעננה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6582חלק435
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרע/ 1/ 292/ אעיצוב גגותכפיפות
תוכניתרע/ במ/ 2005שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזורים שונים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 26. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4609. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2008. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/10/2007
קבלת תכנית10/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים93630/08/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200701919/11/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה