תוספת שטח עיקרי לכל יח"ד, שטח שרות לכל יח"ד, שטח לחדרי יציאה לגג.

תוכנית אל/ 195/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שטח עיקרי לכל יח"ד, שטח שרות לכל יח"ד, שטח לחדרי יציאה לגג.
מספר: אל/ 195/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת שטח עיקרי לכל יח"ד.
2. תוספת שטח שרות לכל יח"ד.
3. תוספת שטח לחדרי יציאה לגג.
4. הוראות ומגבלות בניה לתוספות הנ"ל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5455חלק2-26
5456חלק2-24
5457חלק2-38
5458חלק2-16
5459חלק2-16
5755חלק2-30
5756חלק2-26
5757חלק2-6, 8-16
5758חלק2-50
5760חלק2-23
5761חלק2-28
5762חלק2-3
5763חלק2-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדשינוי
תוכניתגז/ במ/ 195מזור החדשה.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 4אלעד רובע B.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
תוכניתגז/ 195/ 6פרוט יעודי הקרקע למטרות:מגורים ב,מגורים ג,ב.צ,מסחר,שרותים עירוניים,מרכז אזרחי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 13. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה בעיתונים29/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2016. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/05/2002
קבלת תכנית06/05/2002