תוספת שטחי בניה, קביעת מבנים להריסה לצורך מימוש והסדרת מערך דרכים

תוכנית לה/ 242/ 1/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שטחי בניה, קביעת מבנים להריסה לצורך מימוש והסדרת מערך דרכים
מספר: לה/ 242/ 1/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת שטחי בניה.
2. קביעת מבנים להריסה לצורך מימוש והסדרת מערך דרכים
מאושרות בהיקף התכנית.
3. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור למרכז התחבורה
בחלק הדרומי של מתחם ||| בתשריט.
4. שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מרכז תחבורה,
בחלק המערבי של מתחם | בתשריט.
5. שינוי קו בנין למסילת ברזל.
6. קביעת זיקת הנאה לתחבורה ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרמלהרמלהרמלה

תיאור המיקום:
ישוב: רמלה
אזור התחנה המרכזית וקרית הממשלה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4442חלק4, 7, 17-26, 30-31, 36, 38-4032, 41-42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתלה/ מק/ 242/ 1איחוד וחלקה בהסכמת בעליםשינוי
תוכניתלה/ 240קביעת אזורי בניה, אחוזי בניה. חלוקה מחדש.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3125. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים20/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2846. שנה עברית: התשסד .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/04/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2003
קבלת תכנית30/05/1999