תוספת שטחי בנייה, מגרש 382,מצפה עדי

תוכנית גנ/ 16831

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שטחי בנייה, מגרש 382,מצפה עדי
מספר: גנ/ 16831
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בניין צידי ואחורי והוספת שטחי בניה למגרש 382 במצפה עדי.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין אחורי מ- 4 מ' ל- 2.85 מ' .
צידי שמאלי מ- 4 מ' ל- 2.40 מ'
כמסומן בתוכנית:
הגדלת זכויות הבניה לפי הפירוט הבא:
בשטח עיקרי מ- 250 מ"ר ל- 275 מ"ר .
בשטח שירות מ- 50 מ"ר ל- 100 מ"ר .
כמו כן , כיסוי קרקע מ- 180 מ"ר ל- 230 מ"ר .
סה"כ 375 מ"ר
יתרת הוראות הבניה עפ"י ג/ 9595 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלעדי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12399חלק104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9595תוספת מגורים, שינוי למתאר, עדי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2294. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים23/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3915. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה25/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2007
קבלת תכנית31/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200801919/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200700725/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה