תוספת שטחים למגורים

תוכנית בב/ 807

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטחים למגורים
מספר: בב/ 807
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מבנה קיים, תוספת זכויות על המותר בתכנית הראשית לצורך מבנה מגורים על ידי תוספת 1 קומה ו- 2 יח"ד. כמו כן שינוי בקווי בנין. זאת בשינוי ייעוד מאזור מיוחד לאזור מגורים ג' עפ"י מבא"ת.

עיקרי ההוראות:
1. תוספת 2 יח"ד מעבר ל- 7 יח"ד המותרות בתכנית הראשית. סה"כ 9 יח"ד (8 יח"ד בקומות א-ד + 1 דירת גג).
2. תוספת קומה אחת מעבר ל- 3 קומות מעל קומת הקרקע המותרות בתכנית הראשית. סה"כ 4 קומות ודירת גג מעל קומת קרקע לשטח ציבורי וקומה מפולשת חלקית.
3. תוספת 319 מ"ר שטח עיקרי למגורים מעבר ל- 635 מ"ר המותרים בתכנית הראשית. סה"כ 954 מ"ר שטחים עיקריים למגורים.
4. תוספת 25 מ"ר שטח עיקרי לציבורי מעבר ל- 80 מ"ר המותרים בתכנית הראשית. סה"כ 105 מ"ר שטחים עיקריים לציבורי.
5. הפחתת 26 מ"ר מ- 206 מ"ר שטחי השירות המותרים למגורים בתכנית הראשית. סה"כ 180 מ"ר שטחי שירות למגורים.
6. סה"כ 50 מ"ר שטחי שירות לציבורי ללא שינוי עפ"י התכנית הראשית.
7. שינויים בקווי בניין:
א. דרום - מזרח (רח' בן פתחיה): מ- 4.0 מ' ל- 2.3 מ'.
ב. דרום - מערב (לכיוון חלקה 239): 3.50 מ' ללא שינוי, ו- 2.60 מ' באזור המסומן בתשריט עפ"י הקיים.
ג. צפון - מערב (לכיוון חלקה 14): 5.0 מ' ללא שינוי.
ד. צפון - מזרח (לכיוון חלקה 237): מ- 3.5 מ' ל- 2.85 מ' באזור המסומן בתשריט.
8. תכליות:
א. מגורים בקומות א'-ד' וקומת גג, שטח ציבורי בקומת קרקע עליונה חלקית, חניה שטחים משותפים בקומת העמודים.
ב. בשטח הרצפות המיועד לצורכי ציבור יותרו השימושים הבאים:
ב.1. מרפאה / טיפת חלב.
ב.2. ספרייה.
ב.3. מחסנים ומשרדים לצרכים עירוניים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברקבן פתחיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6122חלק238
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 607/ אשינוי יעוד מגרשים מאזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד.שינוי
תוכניתבב/ מק/ 105/ ס/ 1שינוי בקו הבנין ובהוראות הבינויכפיפות
תוכניתבב/ 105/ ס/ 2סוכותכפיפות
תוכניתבב/ מק/ 105/ פדירות גגשינוי
תוכניתבב/ 105/ אתוכנית בב/ 105/ אשינוי
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4177. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 367. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/09/2006
קבלת תכנית14/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה