תוספת שימוש מלונאי באזור תעשיה ותעשיה מיוחד

תוכנית הר/ 1900/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שימוש מלונאי באזור תעשיה ותעשיה מיוחד
מספר: הר/ 1900/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת מלונאות לרשימת שימושי הקרקע בתכנית הראשית

עיקרי ההוראות:
א. לרשימת התכליות המפורטות בסעיף 16 בהוראות התכנית הראשית הר/ 1900 באזורים תעשיה ותעשיה מיוחד יתווסף שימוש נוסף: בתי מלון.
ב. בתחום בתי המלון לא יותרו שטחי מסחר נוספים מעבר לקבוע בהוראות תכנית הר/ 1900.
ג. בתחום בתי המלון לא תותר הקמת והפעלת אולמות שמחות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליה

תיאור המיקום:
אזור התעשיה הרצליה הנמצא ממערב לדרך מס' 2 וממזרח לשכונות המגורים בהרצליה פיתוח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6419חלק
6420חלק
6421חלק
6422חלק
6518חלק
6590חלק
6592חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 1900אזור התעשיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4000. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים11/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/03/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/10/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית10/07/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות21/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות07/02/2007תאריך פרסום: 07/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5627. עמוד: 1542. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים05/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/10/2006
קבלת תכנית26/09/2006