תוספת שלוש קומות לבית קיים + מרתף

תוכנית טר/ 2689/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שלוש קומות לבית קיים + מרתף
מספר: טר/ 2689/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת שלוש קומות למבנה קיים באזור מגורים ג'.
2. הגדלת אחוזי הבניה מ-105% עד 180%
3. קביעת קווי בניה לפי הקיים.
4. קביעת הוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
תוספת שלוש קומות למבנה קיים באזור מגורים ג+ מרתף והגדלת אחוזי בניה מ- 105% עד 180% .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7780חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/03/2010
קבלת תכנית15/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000603/05/2010