תוספת שתי יח"ד ושינוי בקוי בנין.

תוכנית ק/ 3529

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שתי יח"ד ושינוי בקוי בנין.
מספר: ק/ 3529
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שתי יח"ד ושינוי בקוי בניין.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת שתי קומות, סה"כ 4 קומות בנוסף לקומת מרתף. קומת מרתף וקומה מעל יהיו מתחת למפלס הדרך ושלוש הקומות יהיו מעל למפלס הדרך.
ב. תוספת 2 יח"ד, סה"כ 3 יח"ד.
ג. שינוי בקוי בניין.
ד. קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8892חלק81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ מק/ 1005/ אתכנית מפורטת מספר ק/מק/1005/אשינוי
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות16/07/2012תאריך פרסום: 16/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6446. עמוד: 5316. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה29/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/10/2010
קבלת תכנית06/09/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים140504/07/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201001829/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה