תוספת ש.פ.פ. לקבוצת מגרשים - שכונת נווה מנחם - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 212/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת ש.פ.פ. לקבוצת מגרשים - שכונת נווה מנחם - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 212/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח
ללא שינוי בזכויות בניה במגרשים הסמוכים הקיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום התכנית: רחוב אברהם טיכו 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, נווה מנחם

גושים וחלקות:
גוש: כתף באר שבע 9 חלקי חלקה: 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 83שכ' יא'- שלב ב' (צפון מערב)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 873. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2562. שנה עברית: התשסד .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
קבלת תכנית17/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40029/04/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400119/01/2004