תוספת תכליות באזור מוסדות ציבור ותיירות, שבי ציון

תוכנית ג/ 18664

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת תכליות באזור מוסדות ציבור ותיירות, שבי ציון
מספר: ג/ 18664
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת תכליות באזור שמחוץ לסביבה החופית וחלוקת השטח המותר.
תוספת שטח עיקרי למרפסות

עיקרי ההוראות:
1. תוספת תכלית של בית אבות ביעוד המוגדר בתכנית זו עפ"י המבא"ת: "מבנים ומוסדות ציבור ותיירות" ואשר הוגדר בתכנית המאושרת "מלונאות ונופש מעורב במבני בריאות"
2. חלוקת שטחי הבנייה המותרים בין תת-תאי השטח המוגדרים בתכנית
3. תוספת שטח עיקרי למרפסות
4. תיאום גבול המגרש עם גבול חלקות מגורים גובלות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשבי ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19953חלק87
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/2012
לא הוגשו התנגדויות06/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
החלטה בדיון בולחוף29/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5698. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/03/2010
קבלת תכנית04/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000714/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה