תוספת 1 יח'ד ברח' טבנקין 18

תוכנית בי/ 444

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת 1 יח'ד ברח' טבנקין 18
מספר: בי/ 444
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת 1 יח"ד באופן שיתקבלו 17 יח"ד במקום 16 יח"ד הקיימות.
2. הגדלת שטחי בניה עיקריים עבור יח"ד הנוספת בשטח שלא יעלה על 220 מ"ר.
3. תוספת קומה חלקית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת יםטבנקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7140חלק200
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבי/ 328/ אלשנות את הוראות התכנית בענין בניה על גגות.שינוי
תוכניתבי/ 328/ בלשנות את הוראות תכנית 328 בדבר מרחק נסיגה של מבנה על הגג ממעקה הבניין.שינוי
תוכניתבי/ 430בניית יציאות לגג ומעליות חיצוניותשינוי
תוכניתבי/ 430/ אשינויי הוראות בניה לחדרים על הגגשינוי
תוכניתבי/ 2/ אבת יםשינוי
תוכניתבי/ 30/ אתכנית מס' 30א'שינוי
תוכניתבי/ 328בניה על הגגותשינוי
תוכניתבי/ 339בת יםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3813. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2006. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית24/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1899. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2005
קבלת תכנית21/07/2005