תוספת 120 יחידות דיור - כפר מימון

תוכנית 7/ 03/ 164/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת 120 יחידות דיור - כפר מימון
מספר: 7/ 03/ 164/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת המושב עד 120 יחידות.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב הקיים ולפיתוןח בעתיד.
ג. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים בישוב חקלאי,
לשבילים להולכי רגל ולדרך.
ד. שינוי יעוד מאזור מגורים בישוב חקלאי, שטח פרטי פתוח,
שטח לבנייני ציבור ודרך לשטח חקלאי.
ה. שינוי יעוד כדלקמן:
1. מאזור למלאכה ואחסנה לאזור מגורים בישוב חקלאי,
לאזור ספורט, לשטח פרטי פתוח לשבילים להולכי רגל ולדרך.
2. משטח לבנייני ציבור לאזור ממגורים בישוב חקלאי לאזור ספורט,
לשטח פרטי פתוח, לשבילים להולכי רגל ודרך.
3. מדרך לאזור מגורים בישוב חקלאי ולשטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבכפר מימון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
836חלק
839חלק
840חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 164/ 3כפר מימוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/1990תאריך פרסום: 19/09/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3800. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים18/09/1990תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1990. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1990. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/1990
פרסום להפקדה בעיתונים05/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1990. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1990. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1990.
פרסום להפקדה ברשומות25/02/1990תאריך פרסום: 25/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3746. עמוד: 2037. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה24/07/1989
קבלת תכנית15/12/1988