תוספת 14 מגרשי מגורים, עדי

תוכנית ג/ 16424

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת 14 מגרשי מגורים, עדי
מספר: ג/ 16424
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עיבוי שכונות ויצירת רצף מגורים בחלקו המזרחי של הישוב ותוספת 96 מגרשי מגורים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מחקלאי למגרשי מגורים,שצ"פ,ודרכים.
ב. חלוקה מפורטת למגרשים באזור מיועד לכך בתוכנית מוקדמת.
ג. ביטול שטח למבנה ציבור והפיכתו למגרש אחד.
ד. קביעת התכליות וקביעת הוראות בניה.
ה. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלעדי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10315חלק23-24, 34, 36, 39, 46, 54, 59-1119-11, 16, 22, 42, 44, 48-49, 55, 57
10316חלק24, 4920, 34
10328חלק7, 43-4446
12397כל הגוש
12398חלק1-3, 6, 8, 10-113, 115, 118-1329, 117
12399כל הגוש
12400כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 173עדישינוי
תוכניתג/ 11648עדי, תוספת יחידות דיור, מתאר 1שינוי
תוכניתג/ 9595תוספת מגורים, שינוי למתאר, עדי.שינוי
תוכניתג/ 11565עדי תוספת מגרש בניה למגוריםשינוי
תוכניתג/ 6433ישוב קהילתי עדישינוי
תוכניתיז/ מק/ 11648/ 01שינוי הוראות פיתוח באזור מגורים א, עדיכפיפות
תוכניתג/ 13783עדי - תוספת 2 מגרשים בשכונת החרובכפיפות
תוכניתיז/ מק/ 6433/ 09תוכנית יז/ מק/ 6433/ 09שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 5600. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/05/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/04/2009
החלטה בדיון באישור תכנית03/06/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות03/06/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1669. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2007. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה18/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2006
קבלת תכנית24/05/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה