תוספת 15 יח"ד חדשות ב-2 בניינים - רח' זכרון יעקב 5 - שכ' רוממה

תוכנית 5671/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת 15 יח"ד חדשות ב-2 בניינים - רח' זכרון יעקב 5 - שכ' רוממה
מספר: 5671/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות עליונות לשם תוספת 5 יח"ד חדשות , בבנין מס' 1 , בהתאם לנספח בינוי.
ב. קביעת בינוי להשלמת קומה שניה לשם תוספת 2 יח"ד חדשות ולתוספת קומה עליונה לשם תוספת 4 יח"ד חדשות, בבנין מס' 2 בהתאם לנספח בינוי.
ג. הגדלת מס' יח"ד בבנין 1 מ- 19 ל- 24 יח"ד, ובבנין מס' 2 מ- 21 יח"ד ל-27 יח"ד.
ד. קביעת קוי בנין חדשים לתוספות הבניה, כאמור.
ה. הגדלת מס' הקומות המירבי בבנין מס' 1 מ- 5 קומות ל- 7 קומות בחזית המזרחית (החזית האחורית) ומ- 2 קומות ל- 4 קומות בחזית המערבית.
(החזית הקדמית לרח' זכרון יעקב) ובבנין מס' 2 מ- 5 קומות ל- 7 קומות בחזית המזרחית (החזית האחורית) ומ- 3 קומות ל- 4 קומות בחזית המערבית (החזית הקידמית לרח' זכרון יעקב).
ו. קביעת הוראות בדבר הקמת דירות מגורים למטרות ציבוריות כגון דיור לחוסים , בכל הקומה שבמפלס 5.80 + בתחום בנין מס' 1 , בהתאם למפורט בנספח מס' 1 והעברתו לבעלות עירית ירושלים.
ז. הגדלת שטחי בניה מירביים בשטח וקביעתם ל-2828.40 מ"ר בבנין מס' 1 ו- 3518.20 מ"ר בבנין מס' 2
ח. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםזכרון יעקב

תיאור המיקום:
שכ' רוממה,
שטח בין קואורדינטות אורך 219/100 - 219/200
לבין קואורדינטות רוחב 633/600 - 633/675
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30234חלק57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5671שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות - רח' זכרון יעקב 5- שכ' רוממה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2009. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים07/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות25/07/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/02/2002תאריך פרסום: 14/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1453. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/07/2000
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/06/2000
קבלת תכנית21/05/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201529/10/2002
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200202425/07/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים17125/02/2002