תוספת 19 יח"ד שכונת החורשה - מושב זרחיה

תוכנית 6/ 03/ 147/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת 19 יח"ד שכונת החורשה - מושב זרחיה
מספר: 6/ 03/ 147/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה של 19 יח' דיור בשטח של 400 מ"ר כל אחד- מגורים א' תואם למגבלות תמ"א 35.
יצירת רצועת שצ"פ המפרידה בין מגרשי המגורים לבין אתר עתיקות, אשר נועדה לצורכי הסדרת ניקוז ולתשתיות אחרות.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד של שטח לבנייני ציבור.
2. קביעת שימושים מותרים לכל קרקע.
3. קביעת הוראות בנייה:- הנחיות לעיצוב אדריכלי, הנחיות בינוי, קביעת גובה הבניינים.
4. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים: ביוב, ניקוז, תקשורת חשמל וגז.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירזרחיה

תיאור המיקום:
מילואה: מרכז צפוני, גבולות התכנית- צירי הדרכים הסובבות את המרכז כמתואר בתשריט.
קואורדינטה X 175,825
קואורדינטהY 621,500

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2920חלק2-6
2921חלק2-4
2922חלק2-53
2923חלק2-61
2924חלק2-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 147/ 4שטח לבנייני ציבור והקמת 17 יח"ד - מגורים א'כפיפות
תוכנית6/ מק/ 2014שינוי בהוראות אדריכליותכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 442. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/09/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית23/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1949. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/11/2010
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/07/2009
קבלת תכנית12/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה