תוספת 2 קומות לשם תוספת 2 יח"ד חדשות בבניין ברח' חסד לאברהם 1 - שכ' מאה שערים

תוכנית 5543

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת 2 קומות לשם תוספת 2 יח"ד חדשות בבניין ברח' חסד לאברהם 1 - שכ' מאה שערים
מספר: 5543
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 3 לאזור מגורים 3 מיוחד.
ב. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות חדשות מעל קומת הקרקע הקיימת, לשם תוספת 2 יחידות דיור בבנין, בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת הוראות להריסת חלק מהמבנה הקיים בקומת הקרקע לשם הקמת חדר מדרות ויצירת חצר פנימית, בהתאם לנספח הבינוי.
ד. קביעת קוי בנין חדשים לתוספות הבניה לרבות קוי בנין אפס בארבעת החזיתות.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים לתוספת הבניה ל- 352 מ"ר מתוכם 312 מ"ר שטחים המהווים שימושים עיקריים.
ו. קביעת מס' הקומות המירבי ל- 3 קומות.
ז. קביעת חזית מסחרית.
ח. קביעת מס' יחידות הדיור המירבי בשטח ל- 3 יח"ד.
ט. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםחסד לאברהם

תיאור המיקום:
שכ' מאה שערים,
שטח בין קואורדינטות אורך 632/755 - 632/720
לבין קואורדינטות רוחב 221/110 - 221/070
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30063חלק175
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2686. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים16/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/01/2003
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3399. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/05/2001
קבלת תכנית03/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201410/09/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002