תוספת 2 קומות לשם תוספת 5 יח"ד חדשות ברח' אבינדב 5 - - שכ' הבוכרים

תוכנית 7702

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת 2 קומות לשם תוספת 5 יח"ד חדשות ברח' אבינדב 5 - - שכ' הבוכרים
מספר: 7702
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור מגורים 3 לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות עליונות וקומה מובלעת בחלל גג רעפים לשם תוספת 4 יח"ד חדשות, הכל בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת קוי בנין חדשים לתוספות הבניה, כאמור.
ד. הגדלת מס' קומות מירבי מ- 2 קומות ל- 5 קומות.
ה. הגדלת שטחי בניה מירביים בשטח וקביעתם ל- 1346 מ"ר.
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ז. קביעת הוראות בגין גדרות ומבנה להריסה.
ח. קביעת הוראות בגין שטח לחניה פרטית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאבינדב

תיאור המיקום:
שכ' הבוכרים,
שטח בין קואורדינטות אורך 170/920 - 170/975
לבין קואורדינטות רוחב 133/420 - 133/475
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30084חלק142150
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3276שינוי תכנית מתאר - שכ' הבוכריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1504. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2002. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/10/2002
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות20/06/2002תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 2984. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה24/02/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/04/2001
קבלת תכנית20/02/2001