תוספת 46 יחידות דיור

תוכנית 6/ 03/ 201/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת 46 יחידות דיור
מספר: 6/ 03/ 201/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת המושב עד 120 יחידות. ב) ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים מחדש בהתאם למצב הקיים ולפיתוח בעתיד. ג) שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א', לשטח למבנ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
מושב לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3112חלק7, 12, 17-18
3115חלק5-6
3135חלק14-16, 27, 56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1989תאריך פרסום: 26/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3640. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1988תאריך פרסום: 31/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3550. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית30/03/1988