תוספת 8 מגרשי מגורים במושב חצב

תוכנית 8/ 03/ 135/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת 8 מגרשי מגורים במושב חצב
מספר: 8/ 03/ 135/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת 13 מגרשי מגורים א' , במושב חצב. שינוי קו מתאר מגרש 423 (חלקה 51).

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת חלקות (88,90) בהסכמת בעלים .
ב. שינוי בייעוד קרקע מאזור לבנייני ציבור (מגרש מס' 209 ) לאזור מגורים א' (תאי שטח 612-603).
ג. שינוי בייעוד קרקע משצ"פ (מגרש מס' 210 ) לאזור מגורים א' (תאי שטח 600-602).
ד. קביעת זכויות ומגבלות והוראות בניה באזור המגורים א' ל260 מ"ר ליח"ד, מתוכם 200 מ"ר שטחים עיקריים.
ה. שינוי בגבולו המזרחי של מגרש 423 (תא שטח 613)
ו. קביעת התנאים למתן היתר בניה.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהחצב

תיאור המיקום:
שכונת ההרחבה במושב חצב, חלקות 88, 90 בגוש 2242
בתחום מועצה אזורית באר טוביה
קואורדינטה X 178350
קואורדינטה Y 632650

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2242חלק2-16, 20-21, 23, 2622
2243חלק2-65
2244חלק2-13, 21
2245חלק2-16
2246חלק2-2325-26
2247חלק2-7, 11-12, 14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ במ/ 175הרחבת מושב חצבשינוי
תוכנית8/ מק/ 2021שינוי שטחים והוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח06/08/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות16/04/2012
הוגשו התנגדויות10/04/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 976. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/12/2008
קבלת תכנית24/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות