תורן לאנטנה+ ביתן יביל

בקשה ועדה מקומית גלב/ 20061012

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תורן לאנטנה+ ביתן יביל
מספר: גלב/ 20061012
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בנייה חדשה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועתל יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23113חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ21/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25921/05/2007